Hier vind je alle informatie die je nodig hebt van onze scouting.

Geen evenement gevonden

Enige tijd geleden hebben scouting Willibrord en scouting Wassenaer van Obdam de intentie uitgesproken om samen als nieuwe scouting groep verder kunnen.

Beide scouting groepen denken samen een sterkere vereniging te vormen, waarbij meer leden en leiding tot meer mogelijkheden leidt.
Inmiddels draaien alle speltaken regelmatig samen en zijn er gezamenlijke kampen geweest.

Ook organisatorisch zijn veel dingen in gang gezet of geregeld. Er moeten nog wel dingen geregeld worden en huisvesting is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De fusie vordert echter gestaag.

Binnen scouting zijn de kinderen naar leeftijd onderverdeeld in “speltakken”.
Bij scouting Willibrord zijn dit:

Speltak Leeftijd Wanneer contributie
Bevers
5-7 jaar
zaterdag 14:00-16:30u
€ 130,-
Welpen
7-11 jaar
zaterdag 14:00-16:30u
€ 130,-
Scouts
12-15 jaar
vrijdag 19:30-21:30u
€ 130,-
Explorers
15-18 jaar
vrijdag 20:00-22:00u
€ 130,-
Stam
18-27 jaar
maandag 20:00-22:00u
€ 130,-
Plusscouts
25-99 jaar
maandelijks op woensdag 20:00-23:00u
€ 75,-

De speltakken draaien allemaal in ons groepsonderkomen aan de Dr. Mansveldkade 9 in Wassenaar. (Contributie is excl. kamp en weekeinden)

SCOUTSHOP

In de scoutshop kunt u een uniform (scoutfit) kopen. En nog meer handige en leuke gadgets voor uw zoon of dochter. Meer informatie over het uniform kunt u vinden onder het tabblad “scoutfit”.

SCOUTFIT

Wanneer uw zoon of dochter geïnstalleerd wordt tot een echte scout, zal hij/zij met trots een uniform gaan dragen! Wij zullen op dat moment zorgen voor een das, dasriem en insignes die bij het installeren horen. Vraag de desbetreffende stafleden voor de kosten hiervan. Hieronder kunt u terugvinden waar de insignes op het uniform moeten komen.  

Bevers
Welpen
Scouts
Explorers/Stam

Preventiebeleid Scouting Willibrord

Gewoon zorgeloos plezier hebben, dat staat bij Scouting Willibrord voorop. Om hiervoor te zorgen heeft Scouting Willibrord  een preventie beleid. Het preventiebeleid van Scouting Willibrord bestaat uit de volgende elementen:

 

Gedragscode voor leiding en bestuursleden

Scouting Willibrord is onderdeel van Scouting Nederland en onderschrijft volledig de gedragscode van de moederorganisatie. Alle leiding en bestuursleden  hebben kennis genomen van deze Gedragscode van Scouting Nederland en leven hem na.

 

Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)

Scouting Willibrord vereist dat iedere vrijwilliger (zowel leiding als bestuur) een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag  is een verklaring waaruit blijkt dat iemand in het verleden geen gedrag heeft vertoond dat een bezwaar vormt voor het vervullen van een leidingtaak of bestuurstaak binnen Scouting Willibrord. De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt afgegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vertrouwenspersoon (zie contact pagina / bestuur)

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Willibrord zich daar veilig en thuis voelt. Toch kan er een situatie ontstaan waar je graag met iemand in vertrouwen over wilt  praten. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Willibrord een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere scouting zaken gaan zoals bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet kan deelnemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon de hulp inschakelen van het landelijk opvangteam scouting Nederland.

Kortom: De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

 1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
 2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

 

 

 

PRIVACYBELEID PERSOONSGEGEVENS

Privacybeleid van Vereniging Scouting Willibrord Wassenaar, gevestigd aan Dr. Mansveltkade nr. 9 te Wassenaar. Voor contact kunt mailen naar bestuur:

 

Artikel 1 – Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over personen vertellen. Persoonsgegevens maken u of uw kind direct of indirect identificeerbaar. Wanneer informatie direct of indirect naar u kan leiden, wordt gesproken van een persoonsgegeven. Herkenbare foto’s en video’s kunnen wanneer deze naar u te herleiden zijn, dus bijvoorbeeld wanneer er een naam bij staat, als persoonsgegeven worden gekwalificeerd.

 

Artikel 2 – Bijzondere persoonsgegevens

 1. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals: gezondheidskwesties, dieetwensen en strafrechtelijk verleden. Denk hierbij aan een gezondheidsformulier met betrekking tot medicatie, allergieën, fysieke beperkingen en anderszins belangrijke informatie die tot een zo goed mogelijke dienstverlening zullen leiden.
 2. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer:
  1. Dat wettelijk verplicht is, of
  2. U ons daartoe toestemming geeft, of
  3. Dit nodig is voor onze dienstverlening (mits wettelijk toegestaan), of
  4. U dit aan ons vraagt. In dit geval verwerken wij de gegevens alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

Artikel 3 – Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Door Scouting Willibrord Wassenaar (en daarmee Scouting Nederland) worden gegevens verwerkt van mensen die direct of indirect aan onze scouting verbonden zijn of zijn geweest. Het kan hierbij gaan om gegevens van:

 1. Mensen die een lidmaatschap hebben bij onze scouting. Dit zijn zowel (jeugd)leden als vrijwilligers;
 2. Mensen die in het verleden een lidmaatschap hebben gehad;
 3. Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een (zakelijke) relatie mee hebben, willen krijgen of in het verleden hebben gehad.

 

Artikel 4 – Op welke manieren worden gegevens verzameld en verwerkt?

 1. Ten eerste door het inschrijfformulier. Iedereen vult een inschrijfformulier in en levert deze in bij de staf van de speltak of bij het bestuur. De gegevens op dit formulier zijn noodzakelijk voor inschrijving. Als het inschrijfformulier ingeleverd is, gaat dit naar de penningmeester. De inschrijfformulieren worden in een gesloten envelop aan de penningmeester gegeven. Onbevoegde personen kunnen de informatie dus niet inzien. Met de informatie op het inschrijfformulier wordt contributie geheven en worden uw gegevens ingevoerd in Scouts Online. Scouts Online is het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland en is toegankelijk via www.sol.nl.
 2. Speciale inschrijfformulieren voor kampen. Hierop kan aanvullende informatie met betrekking tot dieetwensen, bijzonderheden en specifieke gezondheidskwesties (medicijnen etc.). Deze inschrijfformulieren worden bewaard tot na het bewuste zomerkamp. Daarna worden deze vernietigd. De inschrijfformulieren voor kampen worden bewaard door de teamleider van de speltak. Dit is de enige persoon met inzage. Door de vernietiging is het noodzakelijk dat voor ieder kamp een nieuw formulier ingevuld wordt.
 3. Deelnemingskosten aan kampen worden in de meeste gevallen overgeschreven naar de penningmeester van de speltak. Wij gebruiken altijd aparte bankrekeningen voor de speltakfinanciën die goed beveiligd zijn. Alleen deze speltakpenningmeester, de penningmeester van de vereniging en de kascommissie hebben inzage in deze gegevens.
 4. Er worden geen ledenlijsten bijgehouden op het gebouw om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. De gegevens zijn wanneer nodig inzichtelijk voor de teamleider in Scouts Online. De inschrijfformulieren worden alleen hardcopy bewaard door de penningmeester.
 5. Cookies op de website. Zowel de website van Scouting Nederland en de website van Scouting Willibrord slaan geen persoonsgegevens op. Deze cookies zijn niet aan individuen te koppelen en worden enkel gebruikt om de bezoekersfrequentie van de website in kaart te brengen.

 

Artikel 5 – Met welk doel verwerkt Scouting Willibrord Wassenaar mijn persoonsgegevens?

 1. Wanneer u lid wil worden van onze vereniging, aan de slag wil gaan als vrijwilliger bij onze vereniging of anderszins aan onze vereniging verbonden wil zijn, hebben we voor de inschrijving persoonsgegevens nodig. Met deze gegevens kunnen we je op de juiste manier inschrijven als lid, verzekeringszaken regelen en, in het geval van vrijwilligers, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.
 2. Een Verklaring Omtrent Gedrag is een onderzoek dat door de overheid uitgevoerd wordt naar eventuele betrokkenheid bij criminele activiteiten binnen het gebied waarbinnen jij taken wilt gaan uitvoeren. Als je bij onze vereniging staflid wil worden, wordt onderzocht of de veiligheid van onze leden gewaarborgd kan worden onder jouw toezicht. Een VOG is binnen onze vereniging verplicht voor alle betrokken vrijwilligers.
 3. Daarnaast voorzien wij door middel van e-mailadressen en telefoonnummers van informatie die belangrijk is voor praktische zaken binnen onze vereniging. Hiermee doelen wij op zomerkampen (vertrektijden, aankomsttijden, inpaklijsten etc.) en de reguliere opkomsten (opkomsttijden, bijzonderheden etc.). Deze informatie is voor anderen (ouders van groepsgenootjes en dergelijken) zichtbaar. Wanneer u niet wilt dat anderen uw e-mailadres of telefoonnummer kunnen zien, kunt u dit altijd aangeven.
 4. Wij verwerken verder bijvoorbeeld bankgegevens met als doel het innen van de contributie.

 

Artikel 6 – Hoe gaat men met mijn persoonsgegevens om?

 1. Gegevens worden alleen bewaard wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening en wettelijk is toegestaan. De gegevensverwerking is rechtmatig, behoorlijk en transparant. Dit houdt in dat gegevens alleen worden bewaard wanneer dit is toegestaan, op een redelijke en veilige manier en dat u altijd informatie bij ons kunt opvragen over hoe wij met uw gegevens omgaan.
 2. Foto’s worden alleen gepubliceerd wanneer hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven die uit vrije wil is verleend. Toestemming wordt verleend op het inschrijfformulier en via een verwerkingsovereenkomst.
 3. Gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging. Wanneer gegevens voor een specifiek doel worden gebruikt, worden zij niet langer bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is.
  1. Wanneer uw gegevens wijzigen of onjuist blijken te zijn, heeft u altijd het recht Scouting Willibrord te vragen deze te wijzigen. Een dergelijk verzoek kan niet worden geweigerd. Zie artikel 12 van dit privacybeleid voor meer informatie over door u gegeven toestemming en intrekking hiervan.
 4. Alle gegevens worden beveiligd volgens dezelfde standaarden als Scouting Nederland hanteert en eventuele gegevens op papier worden zorgvuldig en op verborgen locatie bewaard.
 5. De doelen van gegevensverwerking zijn het beheer van gegevens, financieel beheer en het informeren van onze leden. Het doel verschilt per gegeven.
 6. De grondslag van de gegevensverwerking is een overeenkomst. Deze overeenkomst gaat u met ons aan op het moment dat u uw kind of uzelf inschrijft als lid van onze vereniging. Alle gegevens die wij bewaren zijn noodzakelijk voor lidmaatschap en soms in het belang van de persoon die aan onze scouting verbonden is (zoals in het geval van medicatie).
 7. Alle personen binnen Scouting Willibrord Wassenaar die toegang hebben tot enige vertrouwelijke informatie tekenen een geheimhoudingsverklaring.
 8. Het is voor ouders en andere aanverwanten niet toegestaan foto’s van kinderen en andere bij Scouting Willibrord betrokkenen te delen met andere personen. Denk hierbij aan het doorsturen van foto’s aan opa’s en oma’s. Als u hierover twijfelt, deel de foto’s dan niet.

 

Artikel 7 – Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Scouting Willibrord Wassenaar is de groep waarvan je lid bent of waarmee je een relatie hebt. Wij verwerken uw persoonsgegevens. Zelf kunt u dit ook, nadat u bent geregistreerd.

Zo zal Scouting Willibrord zorg moeten dragen voor de juist registratie in Scouts Online.

 

Artikel 8 – Wie kunnen mijn gegevens inzien?

 1. U kunt zelf bij uw gegevens door in te loggen op Scouts Online. U krijgt dan alle gegevens met betrekking tot het lidmaatschap te zien. Door in te loggen kunt u zelf precies zien welke gegevens Scouting Willibrord en daarmee Scouting Nederland van u hebben. U kunt deze gegevens te allen tijde inzien en bewerken.
 2. De ingevulde gegevens kunnen worden ingezien door stafleden van de speltak waarvan u lid bent of waarvan uw kind lid is. Verder kunnen de gegevens door de penningmeester worden ingezien.
 3. Binnen een speltak kunnen leden onderling elkaars adres en telefoonnummer inzien. U kunt zelf aangegeven dat u deze gegevens geheim wilt houden.
 4. De gegevensbeheerder van de speltak waar uw kind lid van is. Deze persoon (de teamleider van de speltak) kan de gegevens inzien en aanpassen.
 5. Medewerkers of vrijwilligers van Scouting Nederland (het landelijk servicecentrum) die gezien hun functie toegang moeten hebben tot de gegevens.

 

Artikel 9 – Uitwisseling van de gegevens binnen Scouting

 1. Als wij gegevens voor een ander doel willen gaan gebruiken dan waar zij oorspronkelijk voor bedoeld waren, kan dat alleen wanneer tussen die beide doelen een nauw verwantschap bestaat. U kunt hierbij denken aan een inschrijving voor een scoutingevenement. Uw gegevens worden dan vanuit de ledenadministratie in Scouts Online gebruikt.
 2. Wij mogen en zullen uw gegevens nooit delen met externe partijen.

 

Artikel 10 – Duur van het bewaren van gegevens

 1. Gegevens die aan het lidmaatschap gerelateerd zijn, worden in beperkte vorm bewaard. Dit geldt ook na de uitschrijving. Hiermee wordt informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen bepaald. Ook worden oud-leden hiermee op de hoogte gebracht van een reünie. U kunt altijd aangeven dat u dit niet wilt.
 2. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Zodra u zich uitschrijft bij onze vereniging worden uw gegevens uit Scouts Online verwijderd. De vereniging kan, op uw verzoek of met uw toestemming, beperkte contactgegevens bewaren om u te contacteren in geval van een reünie of andere aan scouting verbonden activiteiten waar u wellicht in geïnteresseerd bent.

 

Artikel 11 – In geval van een datalek

Wanneer uw gegevens niet worden behandeld zoals hier beschreven staat en in handen vallen van personen die onbevoegd zijn uw gegevens in te zien wordt gesproken van een datalek. Een datalek kan al ontstaan op het moment dat een notitieblaadje met uw e-mail blijft slingeren in of rond ons gebouw. In het geval van een datalek zullen wij:

 1. U op het lek attenderen wanneer hier sprake van is;
 2. Scouting Nederland attenderen;
 3. De schade zo veel mogelijk in kaart brengen en beperken;
 4. Indien nodig met u in overleg treden over het lek en de gevolgen hiervan.
 5. Wanneer een datalek kan leiden tot een risico voor de rechten en vrijheden van u als geregistreerde wordt het gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurt dan binnen 72 uur.

 

Artikel 12 – Toestemming en intrekking

 1. Voor het inschrijven bij Scouting Nederland hebben wij uw gegevens nodig. In dit privacybeleid geven wij aan hoe wij met uw gegevens omgaan. Zonder de gegevens op het inschrijfformulier is het onmogelijk u om uw kind in te schrijven bij Scouting Willibrord.
 2. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen geen foto’s of andere herkenbare beelden van u of uw kind gepubliceerd te willen zien op de website of sociale mediakanalen. Dit kunt u aangeven op de gegevensverwerkingsovereenkomst en op het inschrijfformulier.
 3. U kunt uw gegeven toestemming voor het gebruiken van foto’s altijd intrekken. Vanaf dat moment worden niet langer herkenbare beelden van u of uw kind getoond.
 4. U kunt de toestemming ook intrekken met terugwerkende kracht. Dit wordt het recht op dataverwijdering genoemd. Hiermee worden alle herkenbare beelden zo snel mogelijk onherkenbaar gemaakt dan wel verwijderd.
 5. Met een van de bovengenoemde verzoeken kunt u altijd terecht bij de teamleider van de speltak of het bestuur. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. Over verzoeken als benoemd onder punt 5 van dit artikel wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, besloten. Een dergelijk verzoek wordt altijd ingewilligd, tenzij het verzoek duidelijk ongegrond is. Een weigering wordt altijd gemotiveerd.

 

Artikel 13 – Privacybeleid Scouting Nederland

 1. Scouting Nederland heeft een privacybeleid gepubliceerd op haar website. Hierin staat precies uitgelegd hoe Scouting Nederland met uw gegevens omgaat. Voor de specifieke gegevensverwerking door Scouting Nederland (los van Scouting Willibrord) verwijzen wij naar website van Scouting Nederland. Zie hiervoor www.scouting.nl.
 2. Alle onderdelen van dit privacybeleid zijn van toepassing op de gegevensverwerking van Scouting Willibrord. Dit individuele privacybeleid, zoals u in dit document kunt lezen, bevat zowel onderdelen van het landelijke privacybeleid van Scouting Nederland als onderdelen die specifiek toezien op gegevensbescherming binnen Scouting Willibrord Wassenaar.

 

GEDRAGSCODE (SOCIALE) MEDIA EN PRIVACYBELEID

Scouting Willibrord is actief op verschillende media om (potentiële) jeugdleden en ouders van jeugdleden te informeren en enthousiasmeren over de activiteiten van de Scoutinggroep.

Om de privacy van de (jeugd)leden en de relevantie van deze kanalen te waarborgen heeft Scouting Willibrord de volgende gedragsregels opgesteld:

1) Vrijwilligers van Scouting Willibrord verspreiden o.a. informatie via de volgende kanalen:

Website:                     www.scoutingwillibrord.nl
Facebookpagina:        https://www.facebook.com/ScoutingWillibrord
YouTubekanaal:         https://www.youtube.com/user/ScoutingWillibrord
Twitteraccount:           https://twitter.com/scoutwillibrord

2) De inhoud van de mediakanalen van Scouting Willibrord wordt beheerd door de vrijwilligers van Scouting Willibrord. Om de kwaliteit van de content te waarborgen, zullen de vrijwilligers elkaar hierop controleren en aanspreken waar nodig. Daarnaast zal het groepsbestuur de activiteiten op de mediakanalen actief monitoren en waar nodig bijsturen.

3) De content op deze mediakanalen zijn voor langere tijd openbaar voor iedereen. De vrijwilligers zijn zich hiervan bewust en houden hier rekening mee bij het samenstellen en publiceren van content.

4) Bij het plaatsen van beeldmateriaal nemen de vrijwilligers de volgende richtlijnen in acht;

 • Het beeldmateriaal heeft betrekking op de scoutingactiviteit;
 • (Jeugd)leden worden niet individueel afgebeeld;
 • (Jeugd)leden worden niet afgebeeld in badkleding of anderszins schaars gekleed;
 • (Jeugd)leden worden niet afgebeeld in een kwetsbare toestand, zoals slapend of verdrietig;
 • Beeldrapportages op sociale media worden beperkt tot enkele foto’s om zo een impressie te geven van de scoutingactiviteit.

5) Vrijwilligers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere groepsgebonden informatie. Hiervoor raadplegen zij het groepsbestuur.

6) Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over (jeugd)leden en de groep.

7) Vrijwilligers reageren gepast op berichten, vragen en opmerkingen. Hierbij blijven zij feitelijk en eerlijk.

8) Vrijwilligers en volwassen leden hebben geen ‘vriendschap’ met minderjarige (<18) jeugdleden op hun persoonlijke accounts, van welke sociale mediakanalen dan ook.

9) Wanneer (jeugd)leden of ouders namens de (jeugd)leden expliciet aangeven niet te willen worden afgebeeld en/of genoemd op de mediakanalen van de Scouting Willibrord, dan zal hier na samenspraak (bijvoorbeeld hoe om te gaan met groepsfoto’s) gehoor aan worden gegeven bij het samenstellen en publiceren van content.

Het kenbaar maken van deze wens wordt op de gegevensverwerkingsovereenkomst en het inschrijfformulier gedaan.

 

10) Wanneer ouders van jeugdleden, jeugdleden, vrijwilligers of anderen bezwaar hebben tegen geplaatste content, kunnen zij dit kenbaar maken aan het groepsbestuur.
Het groepsbestuur zal de gegrondheid van de klacht beoordelen en bespreken met de persoon die bezwaar heeft tegen de geplaatste content. Indien nodig zal het groepsbestuur de persoon die de content heeft geplaatst aanspreken en de content (voor zover mogelijk) verwijderen dan wel anonimiseren.

Voor ouders

Welkom! Hier vind u alle informatie die u nodig heeft van onze scouting. Mocht u toch nog vragen hebben, stuur ons dan een berichtje via het contactformulier.

Geen evenement gevonden

Enige tijd geleden hebben scouting Willibrord en scouting Wassenaer van Obdam de intentie uitgesproken om samen als nieuwe scouting groep verder kunnen.

Beide scouting groepen denken samen een sterkere vereniging te vormen, waarbij meer leden en leiding tot meer mogelijkheden leidt.
Inmiddels draaien alle speltaken regelmatig samen en zijn er gezamenlijke kampen geweest.

Ook organisatorisch zijn veel dingen in gang gezet of geregeld. Er moeten nog wel dingen geregeld worden en huisvesting is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De fusie vordert echter gestaag.

Binnen scouting zijn de kinderen naar leeftijd onderverdeeld in “speltakken”.
Bij scouting Willibrord zijn dit:

Speltak Leeftijd Wanneer contributie
Bevers
5-7 jaar
zaterdag 14:00-16:30u
€ 130,-
Welpen
7-11 jaar
zaterdag 14:00-16:30u
€ 130,-
Scouts
12-15 jaar
vrijdag 19:30-21:30u
€ 130,-
Explorers
15-18 jaar
vrijdag 20:00-22:00u
€ 130,-
Stam
18-27 jaar
maandag 20:00-22:00u
€ 130,-
Plusscouts
25-99 jaar
maandelijks op woensdag 20:00-23:00u
€ 75,-

De speltakken draaien allemaal in ons groepsonderkomen aan de Dr. Mansveldkade 9 in Wassenaar. (Contributie is excl. kamp en weekeinden)

SCOUTSHOP

In de scoutshop kunt u een uniform (scoutfit) kopen. En nog meer handige en leuke gadgets voor uw zoon of dochter. Meer informatie over het uniform kunt u vinden onder het tabblad “scoutfit”.

SCOUTFIT

Wanneer uw zoon of dochter geïnstalleerd wordt tot een echte scout, zal hij/zij met trots een uniform gaan dragen! Wij zullen op dat moment zorgen voor een das, dasriem en insignes die bij het installeren horen. Vraag de desbetreffende stafleden voor de kosten hiervan. Hieronder kunt u terugvinden waar de insignes op het uniform moeten komen.  

Bevers
Welpen
Scouts
Explorers/Stam

Preventiebeleid Scouting Willibrord

Gewoon zorgeloos plezier hebben, dat staat bij Scouting Willibrord voorop. Om hiervoor te zorgen heeft Scouting Willibrord  een preventie beleid. Het preventiebeleid van Scouting Willibrord bestaat uit de volgende elementen:

 

Gedragscode voor leiding en bestuursleden

Scouting Willibrord is onderdeel van Scouting Nederland en onderschrijft volledig de gedragscode van de moederorganisatie. Alle leiding en bestuursleden  hebben kennis genomen van deze Gedragscode van Scouting Nederland en leven hem na.

 

Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)

Scouting Willibrord vereist dat iedere vrijwilliger (zowel leiding als bestuur) een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag  is een verklaring waaruit blijkt dat iemand in het verleden geen gedrag heeft vertoond dat een bezwaar vormt voor het vervullen van een leidingtaak of bestuurstaak binnen Scouting Willibrord. De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt afgegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vertrouwenspersoon (zie contact pagina / bestuur)

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Willibrord zich daar veilig en thuis voelt. Toch kan er een situatie ontstaan waar je graag met iemand in vertrouwen over wilt  praten. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Willibrord een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere scouting zaken gaan zoals bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet kan deelnemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon de hulp inschakelen van het landelijk opvangteam scouting Nederland.

Kortom: De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

 1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
 2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

 

 

 

PRIVACYBELEID PERSOONSGEGEVENS

Privacybeleid van Vereniging Scouting Willibrord Wassenaar, gevestigd aan Dr. Mansveltkade nr. 9 te Wassenaar. Voor contact kunt mailen naar bestuur:

 

Artikel 1 – Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over personen vertellen. Persoonsgegevens maken u of uw kind direct of indirect identificeerbaar. Wanneer informatie direct of indirect naar u kan leiden, wordt gesproken van een persoonsgegeven. Herkenbare foto’s en video’s kunnen wanneer deze naar u te herleiden zijn, dus bijvoorbeeld wanneer er een naam bij staat, als persoonsgegeven worden gekwalificeerd.

 

Artikel 2 – Bijzondere persoonsgegevens

 1. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals: gezondheidskwesties, dieetwensen en strafrechtelijk verleden. Denk hierbij aan een gezondheidsformulier met betrekking tot medicatie, allergieën, fysieke beperkingen en anderszins belangrijke informatie die tot een zo goed mogelijke dienstverlening zullen leiden.
 2. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer:
  1. Dat wettelijk verplicht is, of
  2. U ons daartoe toestemming geeft, of
  3. Dit nodig is voor onze dienstverlening (mits wettelijk toegestaan), of
  4. U dit aan ons vraagt. In dit geval verwerken wij de gegevens alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

Artikel 3 – Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Door Scouting Willibrord Wassenaar (en daarmee Scouting Nederland) worden gegevens verwerkt van mensen die direct of indirect aan onze scouting verbonden zijn of zijn geweest. Het kan hierbij gaan om gegevens van:

 1. Mensen die een lidmaatschap hebben bij onze scouting. Dit zijn zowel (jeugd)leden als vrijwilligers;
 2. Mensen die in het verleden een lidmaatschap hebben gehad;
 3. Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een (zakelijke) relatie mee hebben, willen krijgen of in het verleden hebben gehad.

 

Artikel 4 – Op welke manieren worden gegevens verzameld en verwerkt?

 1. Ten eerste door het inschrijfformulier. Iedereen vult een inschrijfformulier in en levert deze in bij de staf van de speltak of bij het bestuur. De gegevens op dit formulier zijn noodzakelijk voor inschrijving. Als het inschrijfformulier ingeleverd is, gaat dit naar de penningmeester. De inschrijfformulieren worden in een gesloten envelop aan de penningmeester gegeven. Onbevoegde personen kunnen de informatie dus niet inzien. Met de informatie op het inschrijfformulier wordt contributie geheven en worden uw gegevens ingevoerd in Scouts Online. Scouts Online is het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland en is toegankelijk via www.sol.nl.
 2. Speciale inschrijfformulieren voor kampen. Hierop kan aanvullende informatie met betrekking tot dieetwensen, bijzonderheden en specifieke gezondheidskwesties (medicijnen etc.). Deze inschrijfformulieren worden bewaard tot na het bewuste zomerkamp. Daarna worden deze vernietigd. De inschrijfformulieren voor kampen worden bewaard door de teamleider van de speltak. Dit is de enige persoon met inzage. Door de vernietiging is het noodzakelijk dat voor ieder kamp een nieuw formulier ingevuld wordt.
 3. Deelnemingskosten aan kampen worden in de meeste gevallen overgeschreven naar de penningmeester van de speltak. Wij gebruiken altijd aparte bankrekeningen voor de speltakfinanciën die goed beveiligd zijn. Alleen deze speltakpenningmeester, de penningmeester van de vereniging en de kascommissie hebben inzage in deze gegevens.
 4. Er worden geen ledenlijsten bijgehouden op het gebouw om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. De gegevens zijn wanneer nodig inzichtelijk voor de teamleider in Scouts Online. De inschrijfformulieren worden alleen hardcopy bewaard door de penningmeester.
 5. Cookies op de website. Zowel de website van Scouting Nederland en de website van Scouting Willibrord slaan geen persoonsgegevens op. Deze cookies zijn niet aan individuen te koppelen en worden enkel gebruikt om de bezoekersfrequentie van de website in kaart te brengen.

 

Artikel 5 – Met welk doel verwerkt Scouting Willibrord Wassenaar mijn persoonsgegevens?

 1. Wanneer u lid wil worden van onze vereniging, aan de slag wil gaan als vrijwilliger bij onze vereniging of anderszins aan onze vereniging verbonden wil zijn, hebben we voor de inschrijving persoonsgegevens nodig. Met deze gegevens kunnen we je op de juiste manier inschrijven als lid, verzekeringszaken regelen en, in het geval van vrijwilligers, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.
 2. Een Verklaring Omtrent Gedrag is een onderzoek dat door de overheid uitgevoerd wordt naar eventuele betrokkenheid bij criminele activiteiten binnen het gebied waarbinnen jij taken wilt gaan uitvoeren. Als je bij onze vereniging staflid wil worden, wordt onderzocht of de veiligheid van onze leden gewaarborgd kan worden onder jouw toezicht. Een VOG is binnen onze vereniging verplicht voor alle betrokken vrijwilligers.
 3. Daarnaast voorzien wij door middel van e-mailadressen en telefoonnummers van informatie die belangrijk is voor praktische zaken binnen onze vereniging. Hiermee doelen wij op zomerkampen (vertrektijden, aankomsttijden, inpaklijsten etc.) en de reguliere opkomsten (opkomsttijden, bijzonderheden etc.). Deze informatie is voor anderen (ouders van groepsgenootjes en dergelijken) zichtbaar. Wanneer u niet wilt dat anderen uw e-mailadres of telefoonnummer kunnen zien, kunt u dit altijd aangeven.
 4. Wij verwerken verder bijvoorbeeld bankgegevens met als doel het innen van de contributie.

 

Artikel 6 – Hoe gaat men met mijn persoonsgegevens om?

 1. Gegevens worden alleen bewaard wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening en wettelijk is toegestaan. De gegevensverwerking is rechtmatig, behoorlijk en transparant. Dit houdt in dat gegevens alleen worden bewaard wanneer dit is toegestaan, op een redelijke en veilige manier en dat u altijd informatie bij ons kunt opvragen over hoe wij met uw gegevens omgaan.
 2. Foto’s worden alleen gepubliceerd wanneer hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven die uit vrije wil is verleend. Toestemming wordt verleend op het inschrijfformulier en via een verwerkingsovereenkomst.
 3. Gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging. Wanneer gegevens voor een specifiek doel worden gebruikt, worden zij niet langer bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is.
  1. Wanneer uw gegevens wijzigen of onjuist blijken te zijn, heeft u altijd het recht Scouting Willibrord te vragen deze te wijzigen. Een dergelijk verzoek kan niet worden geweigerd. Zie artikel 12 van dit privacybeleid voor meer informatie over door u gegeven toestemming en intrekking hiervan.
 4. Alle gegevens worden beveiligd volgens dezelfde standaarden als Scouting Nederland hanteert en eventuele gegevens op papier worden zorgvuldig en op verborgen locatie bewaard.
 5. De doelen van gegevensverwerking zijn het beheer van gegevens, financieel beheer en het informeren van onze leden. Het doel verschilt per gegeven.
 6. De grondslag van de gegevensverwerking is een overeenkomst. Deze overeenkomst gaat u met ons aan op het moment dat u uw kind of uzelf inschrijft als lid van onze vereniging. Alle gegevens die wij bewaren zijn noodzakelijk voor lidmaatschap en soms in het belang van de persoon die aan onze scouting verbonden is (zoals in het geval van medicatie).
 7. Alle personen binnen Scouting Willibrord Wassenaar die toegang hebben tot enige vertrouwelijke informatie tekenen een geheimhoudingsverklaring.
 8. Het is voor ouders en andere aanverwanten niet toegestaan foto’s van kinderen en andere bij Scouting Willibrord betrokkenen te delen met andere personen. Denk hierbij aan het doorsturen van foto’s aan opa’s en oma’s. Als u hierover twijfelt, deel de foto’s dan niet.

 

Artikel 7 – Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Scouting Willibrord Wassenaar is de groep waarvan je lid bent of waarmee je een relatie hebt. Wij verwerken uw persoonsgegevens. Zelf kunt u dit ook, nadat u bent geregistreerd.

Zo zal Scouting Willibrord zorg moeten dragen voor de juist registratie in Scouts Online.

 

Artikel 8 – Wie kunnen mijn gegevens inzien?

 1. U kunt zelf bij uw gegevens door in te loggen op Scouts Online. U krijgt dan alle gegevens met betrekking tot het lidmaatschap te zien. Door in te loggen kunt u zelf precies zien welke gegevens Scouting Willibrord en daarmee Scouting Nederland van u hebben. U kunt deze gegevens te allen tijde inzien en bewerken.
 2. De ingevulde gegevens kunnen worden ingezien door stafleden van de speltak waarvan u lid bent of waarvan uw kind lid is. Verder kunnen de gegevens door de penningmeester worden ingezien.
 3. Binnen een speltak kunnen leden onderling elkaars adres en telefoonnummer inzien. U kunt zelf aangegeven dat u deze gegevens geheim wilt houden.
 4. De gegevensbeheerder van de speltak waar uw kind lid van is. Deze persoon (de teamleider van de speltak) kan de gegevens inzien en aanpassen.
 5. Medewerkers of vrijwilligers van Scouting Nederland (het landelijk servicecentrum) die gezien hun functie toegang moeten hebben tot de gegevens.

 

Artikel 9 – Uitwisseling van de gegevens binnen Scouting

 1. Als wij gegevens voor een ander doel willen gaan gebruiken dan waar zij oorspronkelijk voor bedoeld waren, kan dat alleen wanneer tussen die beide doelen een nauw verwantschap bestaat. U kunt hierbij denken aan een inschrijving voor een scoutingevenement. Uw gegevens worden dan vanuit de ledenadministratie in Scouts Online gebruikt.
 2. Wij mogen en zullen uw gegevens nooit delen met externe partijen.

 

Artikel 10 – Duur van het bewaren van gegevens

 1. Gegevens die aan het lidmaatschap gerelateerd zijn, worden in beperkte vorm bewaard. Dit geldt ook na de uitschrijving. Hiermee wordt informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen bepaald. Ook worden oud-leden hiermee op de hoogte gebracht van een reünie. U kunt altijd aangeven dat u dit niet wilt.
 2. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Zodra u zich uitschrijft bij onze vereniging worden uw gegevens uit Scouts Online verwijderd. De vereniging kan, op uw verzoek of met uw toestemming, beperkte contactgegevens bewaren om u te contacteren in geval van een reünie of andere aan scouting verbonden activiteiten waar u wellicht in geïnteresseerd bent.

 

Artikel 11 – In geval van een datalek

Wanneer uw gegevens niet worden behandeld zoals hier beschreven staat en in handen vallen van personen die onbevoegd zijn uw gegevens in te zien wordt gesproken van een datalek. Een datalek kan al ontstaan op het moment dat een notitieblaadje met uw e-mail blijft slingeren in of rond ons gebouw. In het geval van een datalek zullen wij:

 1. U op het lek attenderen wanneer hier sprake van is;
 2. Scouting Nederland attenderen;
 3. De schade zo veel mogelijk in kaart brengen en beperken;
 4. Indien nodig met u in overleg treden over het lek en de gevolgen hiervan.
 5. Wanneer een datalek kan leiden tot een risico voor de rechten en vrijheden van u als geregistreerde wordt het gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurt dan binnen 72 uur.

 

Artikel 12 – Toestemming en intrekking

 1. Voor het inschrijven bij Scouting Nederland hebben wij uw gegevens nodig. In dit privacybeleid geven wij aan hoe wij met uw gegevens omgaan. Zonder de gegevens op het inschrijfformulier is het onmogelijk u om uw kind in te schrijven bij Scouting Willibrord.
 2. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen geen foto’s of andere herkenbare beelden van u of uw kind gepubliceerd te willen zien op de website of sociale mediakanalen. Dit kunt u aangeven op de gegevensverwerkingsovereenkomst en op het inschrijfformulier.
 3. U kunt uw gegeven toestemming voor het gebruiken van foto’s altijd intrekken. Vanaf dat moment worden niet langer herkenbare beelden van u of uw kind getoond.
 4. U kunt de toestemming ook intrekken met terugwerkende kracht. Dit wordt het recht op dataverwijdering genoemd. Hiermee worden alle herkenbare beelden zo snel mogelijk onherkenbaar gemaakt dan wel verwijderd.
 5. Met een van de bovengenoemde verzoeken kunt u altijd terecht bij de teamleider van de speltak of het bestuur. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. Over verzoeken als benoemd onder punt 5 van dit artikel wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, besloten. Een dergelijk verzoek wordt altijd ingewilligd, tenzij het verzoek duidelijk ongegrond is. Een weigering wordt altijd gemotiveerd.

 

Artikel 13 – Privacybeleid Scouting Nederland

 1. Scouting Nederland heeft een privacybeleid gepubliceerd op haar website. Hierin staat precies uitgelegd hoe Scouting Nederland met uw gegevens omgaat. Voor de specifieke gegevensverwerking door Scouting Nederland (los van Scouting Willibrord) verwijzen wij naar website van Scouting Nederland. Zie hiervoor www.scouting.nl.
 2. Alle onderdelen van dit privacybeleid zijn van toepassing op de gegevensverwerking van Scouting Willibrord. Dit individuele privacybeleid, zoals u in dit document kunt lezen, bevat zowel onderdelen van het landelijke privacybeleid van Scouting Nederland als onderdelen die specifiek toezien op gegevensbescherming binnen Scouting Willibrord Wassenaar.

 

GEDRAGSCODE (SOCIALE) MEDIA EN PRIVACYBELEID

Scouting Willibrord is actief op verschillende media om (potentiële) jeugdleden en ouders van jeugdleden te informeren en enthousiasmeren over de activiteiten van de Scoutinggroep.

Om de privacy van de (jeugd)leden en de relevantie van deze kanalen te waarborgen heeft Scouting Willibrord de volgende gedragsregels opgesteld:

1) Vrijwilligers van Scouting Willibrord verspreiden o.a. informatie via de volgende kanalen:

Website:                     www.scoutingwillibrord.nl
Facebookpagina:        https://www.facebook.com/ScoutingWillibrord
YouTubekanaal:         https://www.youtube.com/user/ScoutingWillibrord
Twitteraccount:           https://twitter.com/scoutwillibrord

2) De inhoud van de mediakanalen van Scouting Willibrord wordt beheerd door de vrijwilligers van Scouting Willibrord. Om de kwaliteit van de content te waarborgen, zullen de vrijwilligers elkaar hierop controleren en aanspreken waar nodig. Daarnaast zal het groepsbestuur de activiteiten op de mediakanalen actief monitoren en waar nodig bijsturen.

3) De content op deze mediakanalen zijn voor langere tijd openbaar voor iedereen. De vrijwilligers zijn zich hiervan bewust en houden hier rekening mee bij het samenstellen en publiceren van content.

4) Bij het plaatsen van beeldmateriaal nemen de vrijwilligers de volgende richtlijnen in acht;

 • Het beeldmateriaal heeft betrekking op de scoutingactiviteit;
 • (Jeugd)leden worden niet individueel afgebeeld;
 • (Jeugd)leden worden niet afgebeeld in badkleding of anderszins schaars gekleed;
 • (Jeugd)leden worden niet afgebeeld in een kwetsbare toestand, zoals slapend of verdrietig;
 • Beeldrapportages op sociale media worden beperkt tot enkele foto’s om zo een impressie te geven van de scoutingactiviteit.

5) Vrijwilligers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere groepsgebonden informatie. Hiervoor raadplegen zij het groepsbestuur.

6) Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over (jeugd)leden en de groep.

7) Vrijwilligers reageren gepast op berichten, vragen en opmerkingen. Hierbij blijven zij feitelijk en eerlijk.

8) Vrijwilligers en volwassen leden hebben geen ‘vriendschap’ met minderjarige (<18) jeugdleden op hun persoonlijke accounts, van welke sociale mediakanalen dan ook.

9) Wanneer (jeugd)leden of ouders namens de (jeugd)leden expliciet aangeven niet te willen worden afgebeeld en/of genoemd op de mediakanalen van de Scouting Willibrord, dan zal hier na samenspraak (bijvoorbeeld hoe om te gaan met groepsfoto’s) gehoor aan worden gegeven bij het samenstellen en publiceren van content.

Het kenbaar maken van deze wens wordt op de gegevensverwerkingsovereenkomst en het inschrijfformulier gedaan.

 

10) Wanneer ouders van jeugdleden, jeugdleden, vrijwilligers of anderen bezwaar hebben tegen geplaatste content, kunnen zij dit kenbaar maken aan het groepsbestuur.
Het groepsbestuur zal de gegrondheid van de klacht beoordelen en bespreken met de persoon die bezwaar heeft tegen de geplaatste content. Indien nodig zal het groepsbestuur de persoon die de content heeft geplaatst aanspreken en de content (voor zover mogelijk) verwijderen dan wel anonimiseren.